Threshold Notification  <threshold> 

Transmits a Threshold Notification to the client

Type:

  string

PARENT ELEMENTS

Parent

Type

Server Notification <notification> notificationType